Staż

Staż jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Z inicjatywą skierowania osoby do odbycia stażu może wystąpić:

 • urząd pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany,
 • organizator, poprzez złożenie w urzędzie pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca,
 • przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą (tj. nie zatrudnia pracownika), staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Okres odbywania stażu wynosi:

 • do 6 miesięcy,
 • do 12 miesięcy - dla osób do 30. roku życia.

Szczegółowe warunki i tryb odbywania stażu oraz obowiązki pracodawcy reguluje umowa zawarta z urzędem.

Kto może otrzymać skierowanie na staż?

Skierowanie na staż mogą otrzymać w szczególności bezrobotni, dla których ustalono II profil pomocy ze szczególnym uwzględnieniem:

 • uczestników projektu systemowego – 6.1.3 POKL, tj.;
  • osoby do 25. roku życia, w tym osoby nie uczące się, niezatrudnione oraz nie uczestniczące w szkoleniu (młodzież z kategorii NEET),
  • osoby, które utraciły zatrudnienie w sektorze oświaty przed 1 stycznia 2013 r. i figurowały w rejestrze SUP na dzień 30 listopada 2013 r.,
  • osoby w wieku 50-64 lata,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy z grup wyselekcjonowanych lokalnie, tj.;
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z grupy bezrobocia rodzinnego.

Zasady realizacji staży przyjęte w SUP w 2014 r.

Okres odbywania stażu wynosi:

 • 6 miesięcy na stanowiskach o określonej złożoności, w zależności od specyfiki stanowiska pracy i złożoności czynności ujętych w programie stażu np. stanowiska specjalistyczne,
 • 3 miesiące w pozostałych zawodach, np. sprzedawca, kucharz, pomoc kuchenna,
 • w przypadku staży organizowanych w ramach projektu systemowego 6.1.3 POKL okres ten wynosi od 4 do 6 miesięcy.

Do odbycia stażu nie mogą być kierowane:

 • osoby po praktycznej nauce zawodu odbytej u tego samego pracodawcy,
 • osoby pozostające w następującym stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa z przedsiębiorcą (lub pracodawcą): rodzice, rodzeństwo, współmałżonek, dzieci, teściowie.

Zasady i kryteria wyboru organizatorów stażu:

Umowy o zorganizowanie stażu będą w pierwszej kolejności zawierane z organizatorami, którzy:

 • zobowiążą się do zatrudnienia stażystów po zakończonym programie, przez okres co najmniej 4 miesięcy – szczegółowe warunki w tym zakresie zostaną zawarte w umowie o zorganizowanie stażu,
 • nie korzystali dotychczas z subsydiowanego zatrudnienia, stażu lub innych programów,
 • prawidłowo realizowali umowy zawarte na organizację subsydiowanych programów rynku pracy i wywiązywali się z zawartych w nich warunków,
 • wywiązali się ze złożonej w poprzednim wniosku deklaracji zatrudnienia stażystów po zakończonym programie.

Co powinien zawierać program stażu?

Staż realizowany jest według programu, który powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

Jakie są obowiązki osoby odbywającej staż?

Osoba odbywająca staż jest zobowiązana do:

 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy,
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu,
 • stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, a w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych,
 • przedłożenia w urzędzie pracy sprawozdania z przebiegu stażu poświadczonego przez opiekuna stażu i opinii wydanej przez pracodawcę,
 • przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach, tj. na druku ZUS ZLA; nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy,
 • o niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą lub opieką bezrobotny jest obowiązany zawiadomić pracodawcę i urząd pracy w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

Jakie uprawnienia przysługują osobie odbywającej staż?

 • osobie odbywającej staż przysługuje w okresie odbywania stażu stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych,
 • dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (za dni wolne przysługuje stypendium). Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Prawo do dni wolnych przysługuje sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dniowych okresów,
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Jakie korzyści daje staż?

Staż umożliwia uzyskanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Potwierdzać je będą następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez urząd pracy,
 • opinia pracodawcy zawierająca informację o zadaniach realizowanych podczas stażu i nabytych umiejętnościach praktycznych.

Podstawa prawna:

 • art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) , rozporządzenie MPiPS z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U. 2009 r. nr 142, poz.1160)

 

Wniosek o zorganizowanie stażu


Wytworzył: Janiszewska Maria