Staż

Staż - jest to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Kto może otrzymać skierowanie na staż?

Skierowanie na staż, mogą otrzymać osoby, będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj:

 • bezrobotni do 25 roku życia,
 • bezrobotni do 27 roku życia w przypadku absolwentów szkół wyższych, do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej,
 • bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
 • kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
 • bezrobotni niepełnosprawni,

ze szczególnym uwzględnieniem:

 • uczestników projektu systemowego – 6.1.3 POKL;
  • osoby w wieku 15-24 lata (do wsparcia w okresie 100 dni od rejestracji)
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby w wieku 50-64 lata
  • osoby objęte Indywidualnym Planem Działania.
 • osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym grup wyselekcjonowanych lokalnie;
  • osoby bez kwalifikacji zawodowych
  • osoby bez doświadczenia zawodowego
  • osoby bez wykształcenia średniego
  • osoby z grupy bezrobocia rodzinnego, w tym klienci MOPS.

Jak długo może trwać staż?

Okres odbywania stażu wynosi :

 • 6 miesięcy,
 • 12 miesięcy, dla osób do 25 roku życia oraz do 27 roku życia w okresie do 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.

Zasady realizacji staży przyjęte w Sądeckim Urzędzie Pracy:

 • podstawowy okres odbywania stażu wynosi 6 miesięcy,
 • warunkiem wydłużenia stażu dla uprawnionych osób do 12 miesięcy będzie przedłożenie przez pracodawcę odpowiedniego programu stażu zawierającego zakres zadań zawodowych umożliwiający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności,
 • do odbycia stażu nie mogą być kierowane osoby;
  • po praktycznej nauce zawodu odbytej u tego samego pracodawcy,
  • osoby pozostające w stosunku pokrewieństwa I stopnia (rodzice, dzieci), współmałżonkowie,
  • osoby, które wcześniej odbywały staż, przygotowanie zawodowe lub przygotowanie zawodowe dorosłych u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku.

Zasady i kryteria wyboru organizatorów stażu:

Z inicjatywą skierowania osoby do odbycia stażu może wystąpić:

 1. urząd pracy, w którym bezrobotny jest zarejestrowany,
 2. organizator, poprzez złożenie w urzędzie pracy wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.

Organizatorem stażu może być:

 • pracodawca,
 • przedsiębiorca nie zatrudniający pracownika.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą (tj. nie zatrudnia pracownika), staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Szczegółowe warunki i tryb odbywania stażu oraz obowiązki pracodawcy reguluje umowa zawarta z urzędem.

Umowy o zorganizowanie stażu będą w pierwszej kolejności zawierane z organizatorami, którzy:

 • zobowiążą się do zatrudnienia stażystów po zakończonym programie, przez okres co najmniej 6 miesięcy – szczegółowe warunki w tym zakresie zostaną zawarte w umowie o zorganizowanie stażu,
 • nie korzystali dotychczas z subsydiowanego zatrudnienia, stażu lub innych programów,
 • uzyskali co najmniej 40% wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na tym programie w okresie ostatnich 2 lat,
 • wywiązali się ze złożonej w poprzednim wniosku deklaracji zatrudnienia stażystów po zakończonym programie.

Co powinien zawierać program stażu?

Staż realizowany jest według programu, który powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzania nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

Jakie są obowiązki osoby odbywającej staż?

Osoba odbywająca staż jest zobowiązana do:

 • przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy,
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu,
 • stosowania się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem,
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, a w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
 • sporządzenia sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych,
 • przedłożenia w urzędzie pracy sprawozdania z przebiegu stażu poświadczonego przez opiekuna stażu i opinii wydanej przez pracodawcę,
 • przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku określonym w odrębnych przepisach, tj. na druku ZUS ZLA, nieprzedstawienie zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy,
 • o niezdolności do pracy, spowodowanej chorobą lub opieką bezrobotny jest obowiązany zawiadomić pracodawcę i urząd pracy w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia oraz dostarczyć to zaświadczenie w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.

Jakie uprawnienia przysługują osobie odbywającej staż?

Osobie odbywającej staż przysługuje w okresie odbywania stażu stypendium w wysokości:

 • 860,40 zł w okresie od 01 stycznia do 31 maja 2010r.,
 • 890,60 zł. w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia 2010r.
 • dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu (za dni wolne przysługuje stypendium). Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu. Prawo do dni wolnych przysługuje sukcesywnie po upływie kolejnych 30 dniowych okresów.
 • ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Osoba odbywająca staż może dodatkowo otrzymać:

 • zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i z powrotem, do wysokości ceny biletu miesięcznego na danej trasie, nie więcej jednak niż 200 zł za miesiąc,
 • zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której odbywa staż, jeżeli czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie; maksymalna kwota zwrotu poniesionych kosztów zakwaterowania wynosi 400 zł za miesiąc,
 • zwrot kosztów przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Jakie korzyści daje staż?

Staż umożliwia uzyskanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Potwierdzać je będą dokumenty:

 • zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez urząd pracy,
 • opinia pracodawcy zawierająca informację o zadaniach realizowanych podczas stażu i nabytych umiejętnościach praktycznych.

Szczegółowe informacje, na temat staży i przygotowań zawodowych, można uzyskać w pok. nr 4 /parter/,
(0-18) 442 - 94 - 83
(0-18) 442 - 99 - 63
(0-18) 442 - 91 - 08