Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Dyrektor SUP (działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza) może przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej dzielności, osobie bezrobotnej lub innej osobie uprawnionej, która:

  • złoży w Sądeckim Urzędzie Pracy „Wniosek o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej”;
  • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2012r. poz. 457 ze zmianami).

Szczegółowe warunki przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków określa „Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Sądeckim Urzędzie Pracy”.